top

התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני M.A
התכנית ללימודי תרבות של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה לימודי תואר שני (מ.א.) מעניקה הכשרה מתקדמת בחקר התרבות העכשווית תוך פתיחת צוהר למגוון גישות ביקורתיות: היבטים פילוסופיים, פסיכולוגיים, אתיים, ואמנותיים של התרבות בת זמננו. התכנית שמה דגש על הקשר בין מחקר עיוני ועשייה תרבותית, המתבטא הן בתכנים הנלמדים (פרקטיקום, סיורים...) והן בפעילויות ואירועים לאורך השנה.
תכנית לתואר שני M.A
התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני מ.א
התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני M.A
התכנית ללימודי תרבות
התכנית ללימודי תרבות
התכנית ללימודי תרבות
התכנית ללימודי תרבות
שיתופי פעולה
שיתופי פעולה
הכירו את הסטודנטים והבוגרים שלנו
הכירו את הסטודנטים והבוגרים שלנו
הכירו את הסטודנטים והבוגרים שלנו
עושים תרבות
עושים תרבות
התכנית ללימודי תרבות של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה לימודי תואר שני (מ.א.) מעניקה הכשרה מתקדמת בחקר התרבות העכשווית תוך פתיחת צוהר למגוון גישות ביקורתיות: היבטים פילוסופיים, פסיכולוגיים, אתיים, ואמנותיים של התרבות בת זמננו. התכנית שמה דגש על הקשר בין מחקר עיוני ועשייה תרבותית, המתבטא הן בתכנים הנלמדים (פרקטיקום, סיורים...) והן בפעילויות ואירועים לאורך השנה.
לימודי תרבות ממבט הסטודנט
לימודי תרבות ממבט הסטודנט