banner heb

תואר שני מסלול ב' (עם בחינת גמר בכתב ובע"פ)

תואר שני מסלול ב' (עם בחינת גמר בכתב ובע"פ)
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : פרופ' ניצה בן-דב

תנאי קבלה

לתוכנית יכולים/ות להגיש מועמדות בוגרי/ות תואר ראשון (B.A., B.F.A., B.Ed, B.Sc) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל מכל תחומי הידע בציון משוקלל של 80 לפחות, בכל אחד מהחוגים בהם למד/ה המועמד/ת. המועמדים/ות יידרשו לראיון אישי ותיבדק התאמתם/ן לתכנית; במהלך הראיון תתקיים בחינה ייעודית באנגלית. קבלת מועמדים/ות ומתן אישור המשך לימודים במקרים חריגים יתבצעו במסגרת ועדת החוג לתואר שני בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. לימודי השלמה ככל שיידרשו לא יכללו במניין השש"ס לתואר.
מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.


מבנה הלימודים

משך הלימודים במסלול א', כולל הגשת עבודת גמר מחקרית, לא יארך יותר משלוש שנים. תכנית הלימודים תכלול 36 שש"ס: 20 שש"ס חובה ו-16 שש"ס בחירה (מדרג 3-5; אפשר גם מחוגים אחרים, באישור יועץ המ"א). במסלול זה חובה לכתוב 3 עבודות סמינריוניות ולעמוד בבחינת גמר.

תכנית לימודים

קורסי חובה
* לימודי תרבות - מבט על
* שיטות מחקר

קורסי בחירה
* קורסים לבחירה חופשית של התלמיד

קורסי חובת בחירה
* מקבץ קורסים מתוכו על התלמיד לבחור מספר שש"ס לפי מסלול הלימודים.


בחינת הגמר
בסוף לימודיהם התלמידים במסלול זה חייבים בבחינת גמר, בכתב ובע"פ (במקום כתיבת עבודת גמר מחקרית).

שקלול הציונים
בחינת גמר.......................................................25%
עבודות סמינריוניות ...........................................25%
קורסי חובה......................................................35%
קורסי בחירה....................................................15%

ארועים/כנסים/סמינר חוגי

מבזקים


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link