top

התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני M.A
התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני M.A
התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני מ.א
התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני M.A

תואר שני מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה)

תואר שני מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה)
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : פרופ' ניצה בן-דב

תנאי קבלה
לתוכנית יכולים/ות להגיש מועמדות בוגרי/ות תואר ראשון (B.A., B.F.A., B.Ed, B.Sc) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל מכל תחומי הידע בציון משוקלל של 80 לפחות, בכל אחד מהחוגים בהם למד/ה המועמד/ת. המועמדים/ות יידרשו לראיון אישי ותיבדק התאמתם/ן לתכנית; במהלך הראיון תתקיים בחינה ייעודית באנגלית. קבלת מועמדים/ות ומתן אישור המשך לימודים במקרים חריגים יתבצעו במסגרת ועדת החוג לתואר שני בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. לימודי השלמה ככל שיידרשו לא יכללו במניין השש"ס לתואר.

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.מבנה הלימודים
משך הלימודים במסלול א', כולל הגשת עבודת גמר מחקרית, לא יארך יותר משלוש שנים. תכנית הלימודים כוללת 28 שש"ס: 20 שש"ס חובה ו-8 שש"ס בחירה (מדרג 3-5; אפשר גם מחוגים אחרים, באישור יועץ המ"א). במסלול זה חובה לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ותזה.


תכנית לימודים

קורסי חובה
* לימודי תרבות - מבט על
* שיטות מחקר


קורסי בחירה
* קורסים לבחירה חופשית של התלמיד


קורסי חובת בחירה
* מקבץ קורסים מתוכו על התלמיד לבחור מספר שש"ס לפי מסלול הלימודים.


עבודת הגמר המחקרית
נושא הצעת התזה יוצע על ידי התלמיד/ה ויאושר על ידי המנחה במהלך שנת הלימודים הראשונה. הצעת התזה תוגש לוועדת מ"א של התוכנית בסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. את עבודת הגמר ינחו חברי/ות סגל בעלי/ות מינוי באוניברסיטת חיפה בדרגת מרצה ומעלה. במקרה הצורך (נושא רב-תחומי) יתווסף מנחה שותף, באישור ראש התוכנית והדיקן ללמודים מתקדמים.

עבודת הגמר המחקרית צריכה לשקף כושר ניתוח של מקורות ראשוניים ומקורות משניים, יכולת להתמודד עם גישות ופרדיגמות מדעיות שונות, תוך כדי הצגת מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה.  עבודת התזה תוגש לא יאוחר משנתיים וחצי שנים מיום תחילת הלימודים. הכתיבה, ההגשה והשיפוט של עבודת הגמר המחקרית יהיו על פי הנוהל הקיים בתקנון לימודי התואר השני של האוניברסיטה.


שקלול הציונים

עבודת גמר מחקרית.......40%

עבודות סמינריוניות.......20%

קורסי חובה...................30%

קורסי בחירה.................10%


ארועים/כנסים/סמינר חוגי

מבזקים


הרשמה לשנה"ל תשפ"א

למידע נוסף ועדכונים שוטפים בקרו בדף הפייסבוק שלנו

התכנית לתואר שני בלימודי תרבות


ברכות לסטודנטית לאה אוצ'יטל

התכנית ללימודי תרבות באוניברסיטת חיפה מברכת את הסטודנטית לאה אוציטל על זכייתה במקום השלישי בתחרות ליוצרים צעירים בתחומי האמנויות הפלסטיות לשנת 2019/20.
תערוכה מעבודות הזוכים תפתח במוזיאון הכט במועד מאוחר יותר