תואר שני מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה)
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : פרופ' אנבל הרצוג

תנאי קבלה
לתוכנית יכולים/ות להגיש מועמדות בוגרי/ות תואר ראשון (B.A., B.F.A., B.Ed, B.Sc) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל מכל תחומי הידע בציון משוקלל של 80 לפחות, בכל אחד מהחוגים בהם למד/ה המועמד/ת. המועמדים/ות יידרשו לראיון אישי ותיבדק התאמתם/ן לתכנית; קבלת מועמדים/ות ומתן אישור המשך לימודים במקרים חריגים יתבצעו במסגרת ועדת החוג לתואר שני בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. לימודי השלמה ככל שיידרשו לא יכללו במניין השש"ס לתואר.

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.מבנה הלימודים
משך הלימודים במסלול א', כולל הגשת עבודת גמר מחקרית, לא יארך יותר משלוש שנים. תכנית הלימודים כוללת 36 שש"ס: 24 שש"ס חובה ו-12 שש"ס בחירה (מדרג 3-5; אפשר גם מחוגים אחרים, באישור יועץ המ"א). במסלול זה חובה לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ותזה, חובת נוכחות בסמינר מחלקתי.
ניתן לקחת עד 2 קורסים מתוקשבים במהלך התואר.
לאחר קבלה למסלול עם תזה חובת הסטודנט להודיע על נושא עבודתו והכיוון המחקרי והמנחה הנבחר עד תום סמסטר א' של השנה הראשונה ללימודים. במידה ולא ניתן למצוא נושא/מנחה לתזה עד לזמן זה יעבור הסטודנט לעבור למסלול ללא תזה 

תכנית לימודים

קורסי חובה
* לימודי תרבות - מבט על
* גישות לחקר תרבות
* סמינר מחלקתי  - מפגשים לסירוגין


קורסי ליבה
* יהודים ותרבות פופולרית


עבודת הגמר המחקרית
נושא הצעת התזה יוצע על ידי התלמיד/ה ויאושר על ידי המנחה במהלך שנת הלימודים הראשונה. על הסטודנט לבחור מנחה ולהודיע על הישארותו במסלול לימודים זה עד תום סמסטר א' של השנה הראשונה. הצעת התזה תוגש לוועדת מ"א של התוכנית עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. את עבודת הגמר ינחו חברי/ות סגל בעלי/ות מינוי באוניברסיטת חיפה בדרגת מרצה ומעלה. במקרה הצורך (נושא רב-תחומי) יתווסף מנחה שותף, באישור ראש התוכנית והדיקן ללמודים מתקדמים.

עבודת הגמר המחקרית צריכה לשקף כושר ניתוח של מקורות ראשוניים ומקורות משניים, יכולת להתמודד עם גישות ופרדיגמות מדעיות שונות, תוך כדי הצגת מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה.  עבודת התזה תוגש לא יאוחר משנתיים וחצי שנים מיום תחילת הלימודים. הכתיבה, ההגשה והשיפוט של עבודת הגמר המחקרית יהיו על פי הנוהל הקיים בתקנון לימודי התואר השני של האוניברסיטה.


שקלול הציונים

עבודת גמר מחקרית.......40%

עבודות סמינריוניות.......20%

קורסי חובה...................30%

קורסי בחירה.................10%


לפרטים נוספים מוזמנים לפנות למזכירות התכנית