top

מלגות

מדור מלגות

בניין בית הסטודנט, חדר 313 (קומה 3)

טל. 8288034, 8240669, 8240306, 8240330, פקס: 8249174

קבלת קהל בימי א'-ה', בין השעות 11:00-13:00

המדור עוסק בחלוקת מלגות הצטיינות אקדמית ובמלגות סיוע כלכלי לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים באוניברסיטת חיפה.