top

תקצירי קורסים

קורסים שנה"ל תשפ"ב - תקצירי קורסים

- לימודי תרבות מבט על ------------------------------------------------------------------------------------------------4 שש"ס - קורס חובה - (ד"ר אור שרף) - תקציר
- גישות לחקר תרבות ---------------------------------------------------------------------------------------------------4 שש"ס - קורס ליבה - (ד"ר שולמית קיציס) - תקציר
- תרבות עממית ואידיאולוגיה ------------------------------------------------------------------------------------------4 שש"ס - קורס בחירה/סמינר - (ד"ר צפי זבה - אלרן) - תקציר
- סוגיות בהיסטוריה תרבותית של אוכל -------------------------------------------------------------------------------2 שש"ס - קורס בחירה - (ד"ר יהודית ברונשטיין) - תקציר
- מבוא למדעי הרוח הדיגיטליים ----------------------------------------------------------------------------------------2 שש"ס - קורס בחירה - (ד"ר אליעזר באומגרטן) - תקציר
- אוספים כמידע (מדעי הרוח הדיגיטליים) -----------------------------------------------------------------------------2 שש"ס - קורס בחירה - (ד"ר יעל נצר) - תקציר
- אמת ובדיה בצילום ארץ הקודש במאה ה- 19 (צילום) ------------------------------------------------------------- 4 שש"ס - קורס בחירה/סמינר - (ד"ר אמה מעיין פנר) - תקציר
- סמכות וידע באסלאם המודרני ----------------------------------------------------------------------------------------4 שש"ס - קורס בחירה/סמינר - (פרופ' יצחק וייסמן) - תקציר
- האם לעם היהודי יש אמנות? מבוא לאסתיקה ותולדות האמנות היהודית (עם ביקור במוזיאונים לסירוגין) -----4 שש"ס - קורס בחירה/סמינר (ד"ר סדריק כהן סקלי) - תקציר
- תרגום ותרבות ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4 שש"ס - קורס בחירה/סמינר - (מר' ניר רצ'קובסקי) - תקציר
- פוליטיקה ותרבות ------------------------------------------------------------------------------------------------------4 שש"ס - קורס ליבה - (פרופ' אנבל הרצוג) - תקציר
- שוטטות במרחב העירוני: היבטים מגדריים בתרבות חזותית (צילום) ----------------------------------------------4 שש"ס - קורס בחירה/סמינר (ד"ר נעמה קלורמן - עראקי) - תקציר
- מה עושים עם ידע? (קורס המשך מדעי הרוח הדיגיטליים) (מפגשים פעם בשבועיים) ---------------------------2 שש"ס - קורס בחירה - (ד"ר אליעזר באומגרטן וד"ר יעל נצר) - תקציר
- תרבות בסימן האישה ממיתוס האישה הראשונה ועד ---------------------------------------------------------------4 שש"ס - קורס בחירה/סמינר - (פרופ' ורד לב כנען) - תקציר
- מפגשים בין-תרבותיים -------------------------------------------------------------------------------------------------4 שש"ס - קורס ליבה - (פרופ' עמליה סער) - תקציר
- תרבות מעשית (פרקטיקום) -------------------------------------------------------------------------------------------4 שש"ס - קורס בחירה - (ד"ר אור שרף) - תקציר
- תרבות בשטח (קורס סיורים) ------------------------------------------------------------------------------------------4 שש"ס - קורס בחירה - (מר' ניר רצ'קובסקי) - תקציר